top of page
LIKAMODELLEN
TEORI OCH METOD
LIKAmodellen är en arbetsmodell för familjehemsvård och öppenvårdsinsatser. 
Modellen har tagits fram utifrån frågeställningar så som ”Hur blir barnets röst hörd, hur skapas trygghet för barn i nya familjer, hur hjälper vi föräldrar i sitt föräldraskap, var går gränsen för våld, hur avgör vi vad som är barnets vilja och resurser - hur kan vi veta vad som är ett verkligt barnperspektiv?”.

 

Modellen är systemteoretisk, där helheten inte förstås utan kunskap om systemets olika delar och en del aldrig kan förstås utan förståelse för helheten. Syftet är att alltid ha ett helhetsperspektiv med barnets, familjens och individens behov och målsättningar i fokus.

 

Modellen är sammansatt av fyra delar; Pedagogisk Kommunikation, Systemisk Behovsanalys, Tillgänglighet och Edukativ Handledning.

 

 

Pedagogisk Kommunikation

Den pedagogiska kommunikationens fokus innebär att syftet med samtalet uppnås. I socialt arbete så är mötet med den enskilda människan nyckeln till ett lyckat förändringsarbete. Det är särskilt viktigt att i kommunikationen säkerställa att personen känner sig förstådd och att vi förstår vad personen menar och vill. Vår metod för kommunikation är "Pedagogisk kommunikation". 

 

Pedagogisk kommunikation kräver en sociologisk och psykologisk kunskap om hur människor fungerar i relation och i kommunikation. Områden som vi berör vid tillämpning av Pedagogisk Kommunikation är exempelvis kulturell tillhörighet, kriminella normer, socioekonomisk ställning, hälsa och vart personen befinner sig i sig själv vid mötet. Pedagogisk Kommunikation genomsyrar all kontakt i placeringarnas hela system och har en diplomatisk effekt, ökar samverkan och används vid krishantering.

 

Systemisk Behovsanalys

För att säkerställa att all handledning, stöd och insatser alltid följer vårdriktningen och barnperspektivet utför LIKA kontinuerligt systemisk behovsanalys.

För en systemisk behovsanalys behöver placeringens- eller insatsens system vara kartlagda och alla möjliga utfall beaktade. Utförare behöver kännedom gällande nuläget i systemets olika delar.

 

Barnperspektivet och det sociala arbetet med familj och individ kräver kunskap gällande kontext, sammanhang och nuläge. Det kräver också ett och tydligt fokus på målsättningen för barnets hela system. Om vårdriktning och barnperspektiv inte samverkar ser LIKA det som sin uppgift att lyfta detta och påtala behov av att alltid bibehålla ett barnperspektiv. 

 

Tillgänglighet

LIKAs tillgänglighet innebär vid sidan om nåbarhet över telefon och i möten, närvaro i samtal och möten både fysiskt och psykiskt och gedigen kännedom om placeringen och sammanhanget.

Tillgänglighet är ett trygghetsskapande verktyg/förhållningssätt till familjehem, det placerade barnet, biologiskt nätverk, skola och socialtjänst. Fullständig tillgänglighet skapar den tillitsfulla relation som behövs för att skapa bra och trygga sammanhang runt barnet eller ungdomen. 

 

Edukativ handledning

Edukativ handledning syftar till att genom kunskap bidra till ökad förståelse, större handlingsutrymme och fler alternativ. Den kunskap som förmedlas kan vara övergripande gällande trauma, missbruk, anknytning, NPF men också specifikt utifrån det placerade barnets behov, mående och beteende. Familjehem och vårdnadshavare får en vidgad förståelse och fler verktyg att bemöta barnet och ungdomen med.

 

LIKA utför Edukativ handledning till familjehem, vårdnadshavare och nätverk samt förskola, skola, fritidsorganisationer och socialtjänst.

 

 

Fästpunkt 1
Fästpunkt 2
Fästpunkt 3
Fästpunkt 4
bottom of page