Följ oss:

 

LIKA Pedagogisk utveckling AB

Kontakt:

Lisa Nicoleen Hutchinson

0736- 333 299

lisa.hutchinson@likamodellen.se

 

VD/ Tillståndsansvarig: Olof Grahn

 

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

 

Fakturaadress:

Odengatan 40

11351 Stockholm

  • Facebook Classic
  • Linkedin Social Ikon

Copyright © All Rights Reserved

 Vetenskap är vår kompass, inspiration vår väg, och humanitet vår drivkraft

Rapportering

& uppföljning

     

Vi förmedlar kontinuerligt en analyserande och utvärderande rapport av barnets situation och placeringens kvalitet till våra uppdragsgivare.

BEHOVSANALYSEN (INDIVIDUELL PLAN)

Behovsanalysen utförs av familjehemskonsulenterna i samråd med verksamhetschefen. Vår behovsanalys har fokus på placeringens hållbarhet och inkluderar därför ett nätverks och familjehemsperspektiv. Behovsanalysen utgår från BBIC. I samförstånd med uppdragsgivaren kan analysen kompletteras med ytterligare analysverktyg.

 

Behovsanalysen är vårt verktyg för att hämta in kunskap om och identifierar resurser och behov hos barnet, familjehemmet och övriga i nätverket. Vi identifierar också risker och skyddsåtgärder inom placeringen och dess aktuella insatser. Genom behovsanalysen hämtar vi också kunskap från vårdplan och inkluderar perspektiv från hela familjehemsplaceringen. Analysen genererar en “individuell plan” för den placerade. Uppdragsgivaren uppdateras senast vid nästa månatliga återrapportering genom placeringsanteckningar (se nedan).

 

INCIDENTER

För att säkerställa placeringens kvalitet och hållbarhet har vi utarbetade rutiner för hur incidenter “fångas upp”, analyseras, dokumenteras, rapporteras och följs upp. Alla händelser som utifrån placeringen (enligt bakgrund och vårdplan) inte kan anses  som normala ska behandlas som en incident och en åtgärdsplan upprättas. Detta innefattar även händelser indirekt relaterade till barnet/ungdomen som kan påverka placeringens hållbarhet. Incidenter rapporteras omedelbart till verksamhetschef och uppdragsgivaren. Verksamhetschefen är ansvarig är för åtgärdsplanens uppförande, genomförande och uppföljning. Insatser och åtgäder samordnas och följs upp med uppdragsgivaren och av familjehemskonsulenterna. Åtgärdsplanen bifogas de månatliga placeringsanteckningarna tills åtgärden är avslutad. Efter överenskommelse med uppdragsgivaren kan uppdateringar ske oftare (exempelvis veckovis) under tiden för en åtgärd/insats.

 

PLACERINGSANTECKNINGARNA

Familjehemskonsulenten uppdaterar månatligen (eller oftare efter överenskommelse) uppdragsgivaren om placeringen i allmänhet och om barnets mående i synnerhet. Rapporteringen görs utifrån BBIC och inkluderar delar av behovsanalysen och/eller eventuella incidentrapporter.

 

ENKÄTER

Vår målsättningen är att själva ha, och förmedla vidare till våra uppdragsgivare en objektiv bild av barnets situation och placeringens kvalitet. Vi mäter placeringens utveckling två gånger per år med objektiva och subjektiva mått. De objektiva måtten visar om barnet/ungdomen har en meningsfull sysselsättning såsom skola och praktik, om de har haft kontakt med sjukvården samt om de har en aktiv fritid (genomförandeplanen). Vidare de antal incidenter som skett (så som avbrott/sammanbrott), kontakten med familjehemmet. De subjektiva måtten mäter hur barnen/ungdomarna, familjehemmen samt övrigt nätverk upplever situationen och placeringen. För detta används enkäter anpassade för var målgrupp; barnet/ungdomen, skola, familjehem, socialtjänst osv. Om barnet/ungdomen själv ska besvara sin enkät beslutas i samråd med uppdragsgivaren. En sammanställning och resultatet av enkäterna förmedlas vidare till uppdragsgivaren av LIKA-Samordnaren. Enkäterna är baserade på BBIC men vidareutvecklade med stöd av LIKA-modellen. En avslutningsenkät skickas ut till samma nätverk efter avslutad placering. Enkäterna är utformade som epost och tar respondenten ca 6-10 minuter att besvara. Vi använder enkätresultaten som del av verksamhetens kvalitetssystem

 

ANSVAR

Verksamhetschefen ansvarar för uppföljning och resultat av genomförandeplaner, den individuella planen, åtgärdsplaner samt våra enkätundersökningar.  All uppföljning och resultat återfinns i de månatliga placeringsanteckningarna som uppdragsgivaren får via epost av familjhemskonsulenten.