Rapportering

& uppföljning

     

Vi förmedlar kontinuerligt en analyserande och utvärderande rapport av barnets situation och placeringens kvalitet till våra uppdragsgivare.

BEHOVSANALYSEN (INDIVIDUELL PLAN)

Behovsanalysen utförs av familjehemskonsulenterna i samråd med verksamhetschefen. Vår behovsanalys har fokus på placeringens hållbarhet och inkluderar därför ett nätverks och familjehemsperspektiv. Behovsanalysen utgår från BBIC. I samförstånd med uppdragsgivaren kan analysen kompletteras med ytterligare analysverktyg.

 

Behovsanalysen är vårt verktyg för att hämta in kunskap om och identifierar resurser och behov hos barnet, familjehemmet och övriga i nätverket. Vi identifierar också risker och skyddsåtgärder inom placeringen och dess aktuella insatser. Genom behovsanalysen hämtar vi kunskap från vårdplan och inkluderar perspektiv från hela familjehemsplaceringen. Analysen genererar en “individuell plan” för den placerade. Uppdragsgivaren uppdateras senast vid nästa månatliga återrapportering genom placeringsanteckningar (se nedan).

 

INCIDENTER

För att säkerställa placeringens kvalitet och hållbarhet har vi utarbetade rutiner för hur incidenter “fångas upp”, analyseras, dokumenteras, rapporteras och följs upp. Alla händelser som utifrån placeringen (enligt bakgrund och vårdplan) inte kan anses  som normala ska behandlas som en incident och en åtgärdsplan upprättas. Detta innefattar även händelser indirekt relaterade till barnet/ungdomen som kan påverka placeringens hållbarhet. Incidenter rapporteras omedelbart till verksamhetschef och uppdragsgivaren. Verksamhetschefen är ansvarig för åtgärdsplanens uppförande, genomförande och uppföljning. Insatser och åtgärder samordnas och följs upp med uppdragsgivaren och av familjehemskonsulenterna. Åtgärdsplanen bifogas de månatliga placeringsanteckningarna tills åtgärden är avslutad. Efter överenskommelse med uppdragsgivaren kan uppdateringar ske oftare (exempelvis veckovis) under tiden för en åtgärd/insats.

 

PLACERINGSANTECKNINGARNA

Familjehemskonsulenten uppdaterar månatligen eller oftare efter överenskommelse, uppdragsgivaren om placeringen i allmänhet och om barnets mående i synnerhet. Rapporteringen görs utifrån BBIC och inkluderar delar av behovsanalysen och/eller eventuella incidentrapporter.

 

ENKÄTER

Vår målsättningen är att själva ha, och förmedla vidare till våra uppdragsgivare en objektiv bild av barnets situation och placeringens kvalitet. Vi mäter placeringens utveckling två gånger per år med objektiva och subjektiva mått. De objektiva måtten visar om barnet/ungdomen har en meningsfull sysselsättning såsom skola och praktik, om de har haft kontakt med sjukvården samt om de har en aktiv fritid (genomförandeplanen). Vidare de antal incidenter som skett (så som avbrott/sammanbrott), kontakten med familjehemmet. De subjektiva måtten mäter hur barnen/ungdomarna, familjehemmen samt övrigt nätverk upplever situationen och placeringen. För detta används enkäter anpassade för var målgrupp; barnet/ungdomen, skola, familjehem, socialtjänst osv. Om barnet/ungdomen själv ska besvara sin enkät beslutas i samråd med uppdragsgivaren. En sammanställning och resultatet av enkäterna förmedlas vidare till uppdragsgivaren av LIKA-Samordnaren. Enkäterna är baserade på BBIC men vidareutvecklade med stöd av LIKA-modellen. En avslutningsenkät skickas ut till samma nätverk efter avslutad placering. Enkäterna är utformade som epost och tar respondenten ca 6-10 minuter att besvara. Vi använder enkätresultaten som del av verksamhetens kvalitetssystem

 

Verksamhetschefen ansvarar för uppföljning och resultat av genomförandeplaner, den individuella planen, åtgärdsplaner samt våra enkätundersökningar.  All uppföljning och resultat återfinns i de månatliga placeringsanteckningarna som uppdragsgivaren får via epost av familjhemskonsulenten.

pexels-photo-1250452.jpeg
Tillgänglighet

Familjehemskonsulterna är tillgängliga 24 timmar om dygnet alla dagar på året

 

pexels-photo-1105191.jpeg
Handledning

Familjehemmen erhåller regelbundet, normalt veckovis, handledning och stöd av våra familjehemskonsultenterna

Utredning och matchning

Vid sidan om socialtjänstens lagstadgade utredning av familjehemmen genomför vi en djupgående utredning av alla familjer som vi föreslår/har. 

LIKA Pedagogisk utveckling AB

Kontakt:

0736- 333 299

info@likamodellen.se

 

 

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

PROBLEMATIK

 • Självskada och suicidförsök

 • Missbruk

 • Neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska svårigheter

 • Skola och sysselsättning

 • Familjenätverk och bristande kommunikation

 • Kriminalitet, gängkriminalitet och våld

 • Psykosociala missförhållanden

 • Riskfylltbeteende och avvikningar

 • Kulturella och eller religiösa svårigheter

Följ oss:

 

 • Facebook Classic
 • Linkedin Social Ikon

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens 

riktlinjer kring Covid-19

Copyright © All Rights Reserved

 Vetenskap är vår kompass, inspiration vår väg, och humanitet vår drivkraft