Jour och familjehemsvård

 • BARN 0-18 ÅR

 • UNGA VUXNA 18-21 ÅR

 • FÖRÄLDER- BARNPLATSER

FÖRSTÄRKT OCH KRAFTIGT FÖRSTÄRKT JOUR OCH FAMILJEHEMSVÅRD

Barn och unga med särskilda behov behöver ofta ytterligare insatser och resurser även inom jour och familjhems- vården.

 

För dessa barn och ungdomar har vi förstärkta och kraftigt förstärkta vårdplatser. Vid sidan om de resurser som alltid ingår tillsätts extra stöd/kompetens och resurser​​.

När ett barn eller en ungdom placeras i ett nytt hem är detta ett stort ingrepp i hennes eller hans liv. För barnet eller ungdomen kan det vara en stor lättnad och samtidigt en stor sorg att behöva lämna sina biologiska föräldrar. Vi arbetar med att omvärlden och vuxenvärlden runt den lilla människan ska agera med förståelse och omsorg för hennes eller hans upplevelse. Vi vet att barn och ungdomar läker och utvecklas bäst i hemmiljöer med god struktur, trygghet, kärlek och mycket närvaro från vuxna. På LIKA är vårt mål att detta blir en verklighet för våra placerade. Många av de barn och ungdomar vi placerar behöver mycket stöd. Beroende på dessa behov har vi olika förstärkande och behandlande insatser.

 • Varje hem har en eller två ansvariga familjehemskonsulenter

 • Tillgänglighet till konsulent via jourtelefon på kvällar och helger

 • Första tiden: de tre första månaderna ser vi till att ha extra mycket närvaro och kontakt med jour eller familjehem

 • En till två vuxna hemmavarande på heltid beroende på  barnets behov

 • Samtals- eller behandlingsinsats för barnet eller ungdomen

 • Kontaktperson

 • Avlastning till jour eller familjehemmet

 • Handledning och utbildning till familjehemmet hur att bemöta, hantera och förstå neuropsykiatrisk diagnoser, trauma, anknytning och eller annan psykiska ohälsa hos barn och unga

 • Umgängesplanering och umgängesstöd

 • Kontinuerlig rapportering till socialtjänst

 • Nätverksarbete och samverkan med professionellt och biologiskt nätverk

 

Våra familjehem tar även emot förälder-barnplaceringar, med olika bakgrund och olika problematik. Våra familjer finns i främst inom Stockholm, Uppsala, Södermanland och Västermanlands län.

pexels-photo-1250452.jpeg
Tillgänglighet

Familjehemskonsulterna är tillgängliga 24 timmar om dygnet alla dagar på året

 

pexels-photo-1105191.jpeg
Handledning

Familjehemmen får regelbundet, normalt veckovis, handledning och stöd av våra familjehemskonsultenter och/ eller terapeuter och handledare.

pexels-photo-793060.jpeg
Rapportering och uppföljning

Vi förmedlar kontinuerligt en analyserande och utvärderande rapport av barnets situation och placeringens kvalitet till våra uppdragsgivare.

 

Utredning och matchning

Vid sidan om socialtjänstens lagstadgade utredning av familjehemmen genomför vi en djupgående utredning av alla familjer som vi föreslår/har. 

LIKA Pedagogisk utveckling AB

Kontakt:

0736- 333 299

info@likamodellen.se

 

 

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

PROBLEMATIK

 • Självskada och suicidförsök

 • Missbruk

 • Neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska svårigheter

 • Skola och sysselsättning

 • Familjenätverk och bristande kommunikation

 • Kriminalitet, gängkriminalitet och våld

 • Psykosociala missförhållanden

 • Riskfylltbeteende och avvikningar

 • Kulturella och eller religiösa svårigheter

Följ oss:

 

 • Facebook Classic
 • Linkedin Social Ikon

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens 

riktlinjer kring Covid-19

Copyright © All Rights Reserved

 Vetenskap är vår kompass, inspiration vår väg, och humanitet vår drivkraft