top of page
Image by Joanne Gerber

OM OSS

LIKAmodellen

LIKA-modellen är vår arbetsmetod. Den är resultatet av Lisa Nicoleen Hutchinson brinnande samhällsengagemang och kompromisslösa tro på varje människas inneboende kraft. Den är framtagen för att stärka familjehemsplacerade barns individuella förutsättningar och aktivt möta deras behov i placeringen och stärka deras personliga utveckling. Vår målsättning är hållbara placeringar där barnet och eller ungdomen i våra familjer till fullo ska förstå och få tillgång till sina egna resurser och utveckla nya.

 

Modellen har tagits fram utifrån frågeställningar så som - Hur blir barnets röst hört, hur skapas trygghet för barn i nya familjer, hur hjälper vi föräldrar i sitt föräldraskap, var går gränsen för våld, hur avgör vi vad som är barnets vilja och resurser, hur kan vi veta vad som är ett verkligt barnperspektiv? Modellen är systemteoretisk, där helheten inte förstås utan kunskap om systemets olika delar och en del aldrig kan förstås utan en helhetsbild. Syftet är att alltid ha ett helhets kontext av barnet, familjens och individens behov i fokus.

 

LIKA driver idag konsultstödd tillståndspliktig jour- och familjehemsvård med fokus på förstärkt och extra förstärkta placeringar. LIKA verkar även inom tillståndspliktig öppenvård med fokus på familjebehandling, kris och trauma hantering i hemmiljö, stöd till självständighet vid utslussning.

Bakgrund

Lisa Nicoleen Hutchinson har grundat LIKA. Lisa är Jurist och har även examina i kriminologi och rättssociologi. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med psykosocial problematik. Hennes intresse och forskning är inriktat på att förstå vad i kultur och miljö som binder oss till handlingsmönster och av vilka faktorer dessa förändras. Under åren har Lisa utbildat sig inom psykiatri, trauma och utvecklingspsykologi. Hon har levt och arbetat inom många olika kulturer särskilt i Afrika. Det föll sig därmed naturligt att arbetet med LIKAModellen påbörjades utifrån ett integrationsperspektiv. Det har idag utvecklas till ett pedagogiskt verktyg för alla typer av familjehemsplaceringar och ett flertal stöd-program.

LIKAs organisation

LIKAs familjehemskonsulenter är en dynamisk grupp som var och en tillför egen kompetens såsom psykologi, kropp och hälsa, behandling och psykoterapi. Det är en kompetent och kreativ grupp av personer som har sökt sig till LIKA för att de både har något att lära och något att lära ut vilket gör att LIKA och dess medarbetare befinner sig i ett ständigt lärande.

Vår målsättning är att förädla vår lärande organisation, att vara ett företag med medarbetare som med integritet och mod skapar en relation av tillit och sammanhang oavsett situation.

Vi är en verksamhet som är djuplodade i vår analys och alltid lösningsinriktade. Vi lär inte bara ut till familjerna vad som behöver göras utan lägger stor vikt vid hur det ska göras och varför.

Värdegrund

Grunden för arbete med människor är respekt för den enskilda individens integritet. Med integritet menar vi att varje människa har rätt att få upprätthålla sin värdighet oavsett yttre förhållanden. Varje människas integritet är oberoende av hennes psykiska eller fysiska förmåga.

Att arbeta nära människor är att ständigt klara balansgången mellan att finnas till hands och att inte kliva över den gräns alla människor har rätt till. Alla människor har även rätt till självbestämmande. Men intellektuella, psykiska eller fysiska funktions-hinder kan begränsa möjligheten att utnyttja denna rätt. Vår uppgift är att uppmuntra och stödja varje individ att ta tillvara sina egna förutsättningar. Vårt mål är att människor ska känna att de har valmöjligheter, att de har rätt till en privat sfär, att de blir sedda som de är, att de blir respekterade och att de får behålla sin integritet.

Vår värdegrund vilar på följande Sören Kierkegaard kända citat: " Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon."

bottom of page