top of page

INTENSIV FAMILJEBEHANDLING 

LIKA vänder sig till familjer med barn 0-17 år som av olika orsaker har en svår levnadssituation. Familjen erbjuds ett strukturerat intensivt arbete tillsammans med familjebehandlare som har lång erfarenhet, specialistkompetens och anpassasning till familjens behov och önskemål.

 

Vi träffas i hemmet eller i vardagsmiljön där vi först kartlägger och bygger tillit och sedan tillsammans arbetar med anknytning, samspel, kommunikation och gränser. Som stöd för kartläggningen använder LIKA material som regelbundet återkommer som uppföljning under insatsen samt som utvärdering efter avslutad insats. Har familjen många kontakter och/eller ett engagerat nätverk hjälper LIKA familjen att sammankalla till nätverksmöten för att samordna och rikta stödet åt samma håll.

LIKA erbjuder olika samtalsformer såsom enskilda samtal, parsamtal, föräldra-barnsamtal, syskonsamtal eller familjesamtal. LIKA arbetar medvetet med att inte ta över föräldraskapet utan stödjer istället föräldern i att stärka sin föräldraroll.

En stor del av behandlingsarbetet handlar om att få familjernas vardag att fungera. Om behovet finns och familjerna har önskemål om det erbjuds även familjepedagogiska insatser.

När de vardagliga situationerna börjar fungera bättre får föräldrarna mer tid och utrymme att bemöta sina barn vilket också ger mer utrymme för samspelsbehandlande insatser avsedda för att barn och föräldrar tillsammans med LIKA ska kunna arbeta specialinriktat med relationerna. Syftet är att använda samspelsfokus (lyssna, uppmärksamma, bekräfta) mer tydligt som ett komplement till ett mer problemfokuserat synsätt för att kunna ringa in det som fungerar och göra mer av det med syftet att stärka relationen och föräldraskapet.

Många av familjesituationer innehåller krav och gränssättningar vilket ofta skapar konflikter i familjen, konflikter som de vuxna i kraft av sitt föräldraskap bör kunna hantera. Genom att LIKA finns med i familjens vardagliga liv kan de dels ge föräldrarna stöd i att förebygga konflikter, dels stötta dem i att hitta alternativa förhållningssätt och möjligheter till konfliktlösning. Det miljöterapeutiska arbetet utgör en inlärningssituation. Dessa inlärda färdigheter ska sedan omsättas i livet utanför behandlingen. Grundtanken är att LIKA med dess medarbetare och familjer, nyttjar den dynamik som uppstår i relationen till att utveckla och förändra familjernas mönster.

LIKA är nåbara dygnet runt om en akut situation uppstår i familjen. Främst omfattas joursamtal av rådgivning per telefon men vid behov kan LIKA också åka hem till familjen.

bottom of page