top of page
SOCIAL UTREDNING /
KARTLÄGGNING I HEMMET
För att genomföra en barn och ungdomspsykiatrisk utredning behövs en social utredning. Om inte socialtjänsten har en sådan kan LIKA utföra den.
Social utredning med risk och skyddsbedömning  i familjer med barn 0 -17 år  utförs av LIKA på uppdrag av socialtjänsten Utredning utförs av socionomer med utredningserfarenhet som samlar in och organiserar materialet utifrån BBiC.
 
Tillsammans med familjen och socialtjänsten upprättas en utredningsplan som tydliggör utredningens frågeställning, tillvägagångssätt och planering. En utredningsplan kan innehålla intervjuer och samtal med barn/ungdomar och föräldrar (eller motsvarande), samtal med lärare eller förskolepersonal, samtal med det professionella och biologiska nätverket, hemmabaserade observationer, skattningar av omsorgsförmåga och åldersadekvata behov och förmågor och KASAM-formulär. För att säkerställa barns delaktighet jobbar vi med ett häfte där vi tillsammans med barnet fyller i uppgifter och information så de kan följa processen på ett tydligt sätt.
Utredningen utförs i familjens hemmiljö/vardagsmiljö och vissa enskilda samtal eller möten kan genomföras i LIKAs lokaler.
 
Analysen sker utifrån vetenskapsteoretisk grund, bland annat i den kvalitativa forskningsintervjun och hermeneutiken, där delarna ställs mot helheten.​​ Grunden är evidensbaserad kunskap om barns utveckling och behov. Det färdiga materialet består av beslutsunderlag, riskbedömning, analys och rekommendation. Familjen får en genomgång av materialet. Sedan lämnas materialet till socialtjänsten i skriftlig form med muntlig genomgång. 
·     Utredningstiden beräknas till 8 veckor varefter materialet sammanställs.
 
 
 
bottom of page