top of page

SAMMANBROTT - I kommunens egna familjehem

Att förebygga och förhindra sammanbrott

LIKAs öppenvård erbjuder kortare handledning och behandlingsuppdrag inom ramen för tre månader till familjehem som är knutna direkt till kommunen där situationen är nära sammanbrott.

Insatsens syfte är att förebygga och förhindra sammanbrott men kan också användas som krishandledning. Insatsen är uppbyggd av en edukativ del och en behandlingsdel som löper parallellt med ett tätt samarbete med ansvarig socialtjänst. Initialt verkställer vi en snabbutredning och en placeringsanamnes där vi kartlägger de behov som insatsen ska arbeta med.

Insatsens primära mål - att kommun och familjehem tillsammans får ett väl fungerande och gott behandlingsarbete efter insatsen

• Tre månader insats

• Edukativ - hur bemöta, hantera och förstå neuropsykiatriska diagnoser, trauma och eller annan psykisk ohälsa hos barn och unga

• Behandlande – beroende på hur behoven ser ut, arbetar vi med handledning, psykoedukation, samspelsträning och bemötande.

• Samarbete - samtal mellan berörda parter och nätverk

Vi arbetar utifrån en schematerapeutisk och miljö- terapeutisk grund, det betyder också att vi är noga med att hela familjen får stöd. Våra familjebehandlare arbetar tillsammans med familjehemmet och kartlägger förutsättningar och behov. Baserat på detta byggs en behandlingsplan anpassad till familjen utifrån den situation de befinner sig i.

Pedagogiska verktyg och vägledande samtal motiverar och stärker familjehemmets förmågor och resurser. Vårt mål är att insatsen ska ge familjen tillgång till sin egen kompetens och drivkraft samt vilja använda sina nya erfarenheter och verktyg långt efter att insatsen är klar.

bottom of page