top of page

TMO 

Brain-scan-1.jpeg

Barn och unga med trauma har:

  • Högre känslighet för vissa intryck

  • Lägre stresstålighet

  • Svårt att rationalisera och förstå under affektpåslag

  • Svårare med kognitiva funktioner som minne och sammanhang

Traumamedveten omsorg (TMO) är ett förhållningsätt som hjälper oss att förstå och behandla individer som har PTSD eller komplext trauma.

En förståelse för den traumatiserade

Rädda Barnen har i flera år arbetat intensivt med det som benämns som Traumamedveten omsorg – en förståelseram för hur viktiga vuxna skapar förutsättningar för läkning i vardagen för den som utsatts för trauma. Traumamedveten omsorg vilar på vetenskaplig grund och i en pedagogisk modell omsätts den aktuella kunskap som finns på traumafältet till ett konkret förhållningssätt att arbeta utifrån när vi i vardagen möter traumarelaterade behov hos barn och unga.

Traumamedveten omsorg hjälper och vägleder vuxna att förstå och möta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för allvarliga och traumatiska händelser

De australiensiska psykologerna dr. Howard Bath och dr. Diana Boswell har ursprungligen utformat modellen för Traumamedveten omsorg (TMO) som på engelska benämns Transforming Care. De båda har lång erfarenhet av att jobba
med barn och unga som varit med om trauma och som bott i familjehem eller på institution. Utifrån forskning inom olika discipliner har de samlat kunskap om trauma och vilka avgörande faktorer som bör främjas i det vardagliga arbetet och i kontakten med barn och unga som utsatts för trauma. Traumamedveten omsorg är således ingen behandlingsform, utan en vägledning för förståelse, bemötande och ett förhållningssätt.

 

Traumamedveten omsorg vilar på traumaförståelse i grunden och utgörs av tre pelare, som har visat sig spela störst roll i bemötandet. Dessa är trygghet, relation och coping. De tre pelarna kommer att beskrivas mer längre fram.

Värdegrund

Den centrala värdegrunden i arbetet med Traumamedveten omsorg är att vi vill förstå människor i ljuset av vad de har upplevt, inte utifrån förhands bestämda ramar och kategorier. När vi möter utmanande beteenden hos barn och unga behöver vi ha som utgångspunkt att beteendet alltid är logiskt för barnet. Istället för att fokusera på det konkreta beteendet behöver vi vara nyfikna på och möta behoven som finns bakom beteendet.

 

Barn gör så gott de kan och som viktiga vuxna behöver detta synsätt genomsyra våra verksamheter och vårt förhållningssätt.

Denna text är hämtad från Rädda barnen och följande pdf:

bottom of page