top of page

SOCIAL UTREDNING 

KARTLÄGGNING - SOCIALTJÄNST

På uppdrag av socialtjänsten utför LIKA hemmabaserade utredningar

/kartläggningar med risk- och skyddsbedömning i familjer med barn 0-17 år. Utredning genomförs av socionomer med utredningserfarenhet som samlar in och organiserar materialet utifrån BBiC. Målet är att ge socialtjänsten en mer heltäckande bild och underlag av familjens och barnets liv i hemmiljö för att säkerställa att de får rätt insatser och behandling. 

 

Utredningsgrunden är evidensbaserad kunskap om barns utveckling och behov såsom bland annat utvecklingspsykologi, pedagogisk utveckling, anknytning, samspel, risk och skydd, mentalisering och trauma. Analysen sker utifrån vetenskapsteoretisk grund, bland annat i den kvalitativa forskningsintervjun och hermeneutiken, där delarna ställs mot helheten. LIKA kan bland annat använda SAVRY, ADAD och Signs of Safety som verktyg i risk- och skyddsbedömningar. LIKA tar fasta på att en förutsättning för att kunna göra bra risk- och skyddsbedömningar och skapa varaktiga förändringar i utsatta barns vardag, är att socialarbetare har ett förhållningssätt som bjuder in till samarbete med barn, föräldrar och deras nätverk. Det är i första hand familjerna själva som behöver tänka igenom sin situation och vad som behöver bli annorlunda, och det är de som vet vilka lösningar som fungerar för dem.

 

Tillsammans med socialtjänsten och familjen upprättas en utredningsplan som tydliggör utredningens frågeställning, tillvägagångssätt och planering. En utredningsplan kan innehålla intervjuer och samtal med barn/ungdomar, föräldrar (eller motsvarande), samtal med lärare eller förskolepersonal, samtal med andra i det professionella och biologiska nätverket, hemmabaserade observationer samt skattningar av omsorgsförmåga, åldersadekvata behov,  förmågor och KASAM-formulär. För att säkerställa barns delaktighet arbetar vi med ett häfte där vi tillsammans med barnet fyller i uppgifter och information så de kan följa processen på ett tydligt sätt. Utredningen utförs i första hand i familjens hemmiljö/vardagsmiljö och i andra hand i LIKA:s lokaler. Utredningstiden beräknas till 8 veckor varefter materialet sammanställs. Det färdiga materialet består av beslutsunderlag, riskbedömning, analys och rekommendation.  Familjen får en genomgång av materialet. Sedan lämnas materialet till socialtjänsten i skriftlig form med muntlig genomgång. 

bottom of page