top of page

HEMUTREDNING MED BEHANDLING

Hemutredning med behandling inkluderar en BBIC utredning men är även en process där vårt insatsteam utför en bedömning av en familjesituation och utformar en plan för att hjälpa och stödja familjen. Insatsteamet består av professionella terapeuter och socionomer som arbetar med olika aspekter av problemen som familjen upplever.

Processen inkluderar en risk- och skyddsbedömning av hemmet och skolan, familjebehandlande/ utredande samtal med föräldrar, nätverksarbete och föräldrastöd, relationsbyggande inom systemet inklusive socialtjänst, jagstärkande samtal med barnet och eduaktiv handledning till skolan. Insatsteamet arbetar även med att utreda och analysera situationen och behoven hos familjen och ger rekommendationer om planering och åtgärder.

I insatsteamet finns en insatsledare, en socionom, en steg-1 terapeut, en psykoterapeut steg 2, en MI-utbildad terapeut som specialiserat sig på trauma och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt en psykolog som ansvarar för intern handledning. Efter utredningen levererar insatsteamet skriftliga månadsrapporter och en initial kartläggning som baseras på redan skrivet material och intervjuer med behandlare och skolan. Insatsteamet använder också BBIC-rubrikerna för att hjälpa till med utvärdering och uppföljning av behandlingen.

Genom att erbjuda tillgänglig jour dygnet runt, alla dagar i veckan, kan insatsteamet säkerställa att familjen alltid har tillgång till stöd och hjälp vid behov. Hemutredning med behandling är också en viktig process för att stödja familjer som upplever utmaningar i sin vardag.

 

Uppdragen innefattar:

 • · Risk och skyddsbedömning – hemmet, skolan

 • · Familjebehandlande/utredande samtal med föräldrar

 • · Nätverksarbete och föräldrastöd  

 • · Relationsbyggande inom systemet inkluderat socialtjänst

 • · Jagstärkande, stabiliserande samtal med flickan (egen samtalskontakt)

 • · Edukativ handledning till skola (TMO, Affektteori och NPF)

 • · Utredning och analys av situation, behov samt rekommendation gällande planering och åtgärder.  

 • · Tillgänglig jour dygnet runt, alla dagar i veckan

I insatsteamet ingår:

 • · Insatsledare (socionom, verksamhetschef)

 • · Socionom, steg-1 terapeut

 • · Psykoterapeut steg2, MI utbildare Trauma och NPF utbildare

 • · Psykolog för intern handledning

Uppföljning och leverans

 • · Skriftliga månadsrapporter  

 • · Initial kartläggning baserat på redan skrivet material samt tillägg med nuläge genom intervjuer med behandlare, skola etc

 • · Utredning med BBIC rubriker

 • · Analys och rekommendation gällande insatser framöver  

bottom of page