top of page

MILJÖTERAPI

 • Jag-stärkande

 • Barnets och ungdomens upplevelse

 • Behandlingsfas och separationsfas

 • Utvärdering och uppföljning

Den miljöterapeutiska aktiviteten är hjärtat i familjehemmets blodomlopp

Familjehemmets miljöterapeutiska behandlingsarbete

Placeringen sker i faser där man i anknytningsfasen skapar relation, bygger allians, vinner mandat och gemensamt formulerar de mål och delmål som ska uppnås under placeringen.

 

Behandlingsfasen

Under behandlingsfasen arbetar familjehemmet vidare på relationen. Vikten ligger på att hålla fokus på mål och delmål samt att skapa en allians kring det förändringsarbete som ska utföras. Ett viktigt begrepp under behandlingsfasen är att som familjehem kunna härbärgera barnet eller ungdomens projektioner och hantera de konflikter som uppkommer för att sedan kunna ge ungdomen ”det nya svaret”.

 

Läs mer:

 

En ungdom som lärt sig att man slår och kränker varandra vid konflikt och motgångar behöver lära sig att de är värda att skyddas och respekteras. Familjehemmet är under denna fas uppmärksam på att själv inte antingen bli väldigt omhändertagande eller väldigt tillrättavisande. En ungdom med svårigheter kan ha lärt sig att kompensera svårigheterna för att dölja dem. Ett arbete kan vara att upptäcka avsaknaden av grundläggande färdigheter och hur detta kompenseras.

 

”Det förväntade svaret” kan vara att bli utnyttjad och övergiven. ”Ett nytt svar” kan vara att inte längre behöva kompensera utan att få hjälp att komma över eller brygga över svårigheten.

 

 • Familjehemmet jobbar för att bibehålla det miljöterapeutiska förhållningssättet och inte känna sympati istället för empati, bli avtrubbade eller ta över.

 • Familjehemmet verkar för att stärka ungdomens självkänsla och ge stöd till ungdomen att bygga en egen identitet.

 • Familjehemmet skapar normalitet och utgör kontinuitet och förutsägbarhet samt bygger hållbara sunda relationer

 

 

Separationsfasen

Inför separationsfasen utvärderar familjehemmet mål och delmål tillsammans med barnet eller ungdomen. Familjehemmet hjälper ungdomen att tolka, skapa mening och verkställa de planer och sammanhang som ungdomen sätter upp inför framtiden. I separationsfasen fokuserar familjehemmet också på ungdomens införlivande av ”det nya svaret”.

 

Familjehemmets miljöterapeutiska förhållningssätt

 • Familjehemmet har en tydlig inramning av dagen genom att varje morgon kolla av konflikter, svårigheter eller händelser från gårdagen.

 • Familjehemmet planerar och strukturerar också dagen tydligt gällande innehåll, personer och tid.

 • För familjehemmet är det av största vikt att förstå och bemöta de bakomliggande behov som barnet eller ungdomen agerar ut och att sätta upp och upprätthålla normala och adekvata gränser för deras uppförande. Ofta bär ungdomen med sig erfarenheter av ökade regler, hårdare disciplin med påföljande bestraffningar som den enda och förväntade lösningen.

 • Familjehemmet jobbar ständigt och kreativt för att hitta ”det nya svaret”.

 • Familjehemmet har kunskap om bristpatologi med sig i arbetet. Det kan av ungdomen gestaltas som ett starkt behov av att ”alltid vilja få” parallellt med känslan av att ”aldrig få tillräckligt”.

 • Familjehemmet får ständiga överföringar. De tilldelas känslor/egenskaper som ungdomen har upplevt med personer tidigare i livet, upplevelser som medför ungdomen inte mäktar med att bära sin inre värld utan ständigt projicerar ut den där allt är alla andras fel, socialtjänstens fel, skolans fel etc.

 

Det ställs stora krav på familjehemmet att förmå att härbärgera även i de svåraste situationer för att kunna ge ungdomen ”ett nytt svar” och inte bli undvikande, fly undan eller skapar fler regler. Många ungdomar skapar kaos och konflikt för att avleda fokus från den verklighet de lever i för att undvika att belysa det som är smärtsamt.  

 

Ungdomens tidigare erfarenhet

Familjehemmet utgår ifrån att tidigare erfarenheter format ungdomarna. De känslor de väcker säger något om deras inre värld. Eftersom målet med miljöterapi är att få ungdomarna att se sig själva och få hjälp att kunna balansera goda och mindre bra sidor vågar familjehemmet se sig själva i relation med ungdomen. Familjehemmet pratar tydligt om vad ungdomens värld kan göra med dem så de inte faller offer för den. I familjehemmet läggs det extra stor viktigt på spegling, beröm och konstruktiv kritik.

 

Jag-stärkande miljö

Miljön i familjehemmet är jag-stärkande och innehåller både kontinuitet och regelbundenhet. Familjehemmet är tydliga och pedagogiskt förklarande och i samtal är de reflekterande kring ungdomens verklighet och sätter ord på den. Familjehemmet har en roll som modell och identifikationsobjekt med uppgift att göra ungdomen aktiv i sin egen problemlösning.

 

Utvärdering och uppföljning

Insatsen utvärderas genom att en enkät delas ut till ungdom, vårdnadshavare och placerande socialsekreterare vid placeringens avslut och en uppföljande intervju erbjuds ett år efter avslutad placering.

Fästpunkt 1
bottom of page