top of page
sharon-mccutcheon-wx3JOq0Xbh4-unsplash.jpg

Rapportering och uppföljning

Vi förmedlar kontinuerligt en analyserande och utvärderande rapport av barnets situation och placeringens kvalitet till våra uppdragsgivare.

Behovsanalysen utförs av familjehemskonsulenterna i samråd med verksamhetschefen. Vår behovsanalys har fokus på placeringens hållbarhet och inkluderar därför ett nätverks och familjehemsperspektiv. Behovsanalysen utgår från LIKAMODELLEN och BBIC. I samförstånd med uppdragsgivaren kan analysen kompletteras med ytterligare analysverktyg. Behovsanalysen är vårt verktyg för att hämta in kunskap om och identifierar resurser och behov hos barnet, familjehemmet och övriga i nätverket. 

 

INCIDENTER

För att säkerställa placeringens kvalitet och hållbarhet har vi utarbetade rutiner för hur incidenter “fångas upp”, analyseras, dokumenteras, rapporteras och följs upp.

PLACERINGSANTECKNINGARNA

Familjehemskonsulenten uppdaterar månatligen eller efter överenskommelse, uppdragsgivaren om placeringen i allmänhet och om barnets mående i synnerhet. Rapporteringen görs utifrån BBIC och inkluderar delar av behovsanalysen och/eller eventuella incident-rapporter.

 

bottom of page